ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ – SZVK

Államháztartási mérlegképes könyvelő - SZVK

Államháztartási mérlegképes könyvelő tanfolyam

A 4. sorszámú Államháztartási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 344 02
1.2. Szakképesítés-ráépülés: Államháztartási mérlegképes könyvelő – (Államháztartási mérlegképes könyvelő Tanfolyam)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480


2. ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: –
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség:–
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző
54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (Továbbiak a 7. fejezetben.)
2.3. Előírt gyakorlat:–
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %
2.8. Szintvizsga:–
3. ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3614 Számviteli ügyintéző Számviteli ügyintéző
3.1.3. Analitikus könyvelő
3.1.4. Főkönyvi könyvelő
3.1.5. Készlet- és anyagnyilvántartó
3.1.6. 3611 Pénzügyi ügyintéző Pénzügyi ügyintéző
3.1.7. Bérszámfejtő
3.1.8. Pénztáros
3.1.9. Számlaellenőr
3.1.10. 3652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző Adóügyintéző
3.1.11. 3654 Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző Hatósági ügyintéző
3.1.12. 4121 Könyvelő (analitikus) Analitikus könyvelő
3.1.13. 4122 Bérelszámoló Bérelszámoló
3.1.14. 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó Készlet- és anyagnyilvántartó
3.1.15. 1411* Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője Számviteli egység vezetője
3.1.16. 2513* Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő Könyvelő
3.1.17. 2514* Kontroller Kontroller, belső ellenőr
3.1.18. 2521* Szervezetirányítási elemző, szervező Szervezetirányítási vezető
*felsőfokú végzettség megléte esetében
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Államháztartási mérlegképes könyvelő feladata:
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében, illetve az államháztartási számviteli jogszabályban meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, költségvetési beszámolót készít.
Ellátja hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszert is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.
Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat az államháztartás
szervezetének alkalmazottjaként.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
– a számviteli politikát, egyéb gazdálkodási szabályzatokat elkészíteni, aktualizálni, vagy abban közreműködni
– a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni
– a költségvetési tervezési feladatokat ellátni, részletesen megtervezni a költségvetési bevételeket és kiadásokat, meghatározni az eredeti előirányzatot, ellátni a szükségessé váló előirányzatokat módosításokat, átadásokat
– szabályszerűen kialakítani és végrehajtani a kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolást, érvényesítést, utalványozási folyamatokat,
– alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat
– ellátni a kincstári számlavezetéshez, hitelezéshez, finanszírozáshoz, ellenőrzéshez, információszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat
– elvégezni az államháztartás szervezete tevékenységének ellátása során az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat
– ellátni az EU-s támogatások sikeres igénybevételéhez kapcsolódó számviteli feladatokat – alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat
– elvégezni az államháztartás alrendszereinek és alapegységeinek féléves és éves beszámolási kötelezettségéhez kapcsolódó feladatokat
– végrehajtani az államháztartás szervezete alapításával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos feladatokat
– ellátni a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetéséhez kapcsolódó feladatokat
– az államháztartás belső kontrollrendszert, a FEUVE rendszert, a belső ellenőrzési rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni
– a külső ellenőrök tevékenységét segíteni, ahhoz szükséges kapcsolódó dokumentumokat előállítani
– ellátni az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó általános elemzési feladatokat
– az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét elemezni és értékelni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. Az Államháztartási mérlegképes könyvelő kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés
3.3.4. 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés
3.3.5. 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés
3.3.6. 55 344 01 Államháztartási Mérlegképes Könyvelő szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 55 344 04 Ellenőrzési szakelőadó szakképesítés-ráépülés
4. ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
4.3. 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
4.4. 10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása
4.5. 10775-12 Adózási feladatok ellátása
4.6. 10776-12 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása
4.7. 10777-12 Államháztartási számviteli feladatok ellátása
4.8. 10778-12 Államháztartási számviteli szervezési feladatok ellátása
4.9. 10779-12 Államháztartási elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása
5. ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. Az Államháztartási mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2. Az Államháztartási mérlegképes könyvelő modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3. 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban szóbeli
5.2.4. 10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása írásbeli
5.2.5. 10775-12 Adózási feladatok ellátása írásbeli
5.2.6. 10776-12 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása írásbeli
5.2.7. 10777-12 Államháztartási számviteli feladatok ellátása írásbeli
5.2.8. 10778-12 Államháztartási számviteli szervezési feladatok ellátása írásbeli
5.2.9. 10779-12 Államháztartási elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása gyakorlati
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró
vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.
5.3. Az Államháztartási mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
Az Államháztartási mérlegképes könyvelő vizsgafeladat megnevezése:államháztartási elemzési – ellenőrzési gyakorlati feladatok
A központi gyakorlati feladatlap az államháztartási elemzés és ellenőrzés gyakorlatát 50%-50%-ban tartalmazza.
A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.
A vizsgafeladat ismertetése:
A központi gyakorlati vizsgatevékenység során az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat kell elvégezni:
Az államháztartási elemzési – ellenőrzési gyakorlati feladatok a kapcsolódószakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A központi gyakorlati vizsgatevékenység során kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat kell elvégezni:
Az államháztartási elemzés-ellenőrzés elemzési gyakorlatához kapcsolódóan: az államháztartási szervezet tevékenységének, ellátási színvonalának értékelése, elemzése, valamint a rendelkezésre álló erőforrások hasznosításának vizsgálata, a költségvetési beszámoló, ezen belül az intézmény vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése, kiemelten a tartalékok vizsgálata.
Az államháztartási elemzés-ellenőrzés ellenőrzési gyakorlatához kapcsolódóan: a számviteli és adózási önellenőrzésekhez kapcsolódó esettanulmány alapján szakszerű dokumentumok előállítása, illetve az államháztartás szervezetét ellenőrző szervek (belső ellenőr, irányító szerv, Kincstár, KEH, EUTAF, ÁSZ, könyvvizsgáló, adóhatóságok) által tett ellenőrzési megállapításokhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc (90 perc + 90 perc)
A vizsgafeladat aránya: 25 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: államháztartási számviteli feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: a számviteli feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: a számviteli törvény, illetve az államháztartási számviteli jogszabály előírásainak gyakorlati alkalmazása. A gazdasági események könyvelése a főkönyvi számlákon. Az elszámolások bizonylati rendje, az analitikus
nyilvántartás követelményei. Az év végi zárlati feladatok végrehajtása. A költségvetési beszámolók összeállítása.
Sajátos számviteli esetek elszámolása a gyakorlatban.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat aránya: 45 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Államháztartási gazdálkodási – számviteli – elemzési – ellenőrzési feladatok
Az Államháztartási mérlegképes könyvelő szóbeli vizsgatevékenysége a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató
alapján kerül lebonyolításra.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli tételsor az államháztartási gazdálkodási feladatok ellátásához, az államháztartási számviteli feladatok ellátásához és az államháztartási elemzési – ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30 %
5.4. Az Államháztartási mérlegképes könyvelő vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A modulzáró vizsgatevékenységek szervezésére, lebonyolítására és az értékelésre vonatkozó szabályokat a szakképesítésért felelős miniszter a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-espenzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/penzugyi-agazati-szakkepzesi-es-szabalyozott-szakmak című
honlapján közzéteszi.
A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy tagja utólag, de legfeljebb az Államháztartási mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig ellenőrizheti.
A vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter közleményben
A
vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsganaptára az irányadó.
A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat.
A szakmai vizsgán kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján is elérhetők a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A központi gyakorlati vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az államháztartás elemzési és ellenőrzés gyakorlati feladatait külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.
A központi írásbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.
A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a központi írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.
A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeinek érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:
90–100% jeles (5)
80–89% jó (4)
70–79% közepes (3)
60–69% elégséges (2)
0–59% elégtelen (1)
Amennyiben minden vizsgatevékenység eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgatevékenységenként elért érdemjegyek vizsgafeladat arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.
Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységének érdemjegye elégtelen (1).
Javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tenni, amelyből a vizsgázó teljesítményét elégtelenre (1)
minősítette a vizsgabizottság.
Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgatevékenységhez, vizsgarészhez rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni.
Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységének értékelési besorolása alapján történik.
6. ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Iratrendezők
6.3. Irodatechnikai eszközök
6.4. Számítógép
6.5. Szkenner
6.6. Nyomtató
6.7. Szoftverek
6.8. Internet hozzáférés
6.9. Kommunikációs eszközök
6.10. Ügyintézési eljárásrend
6.11. Formanyomtatványok
6.12. Jogszabály gyűjtemény
7. ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ EGYEBEK
7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei:
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott szakmai követelménymodulokhoz rendelt 10776-12 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása, a 10777-12 Államháztartási számviteli feladatok ellátása írásbeli és a 10779-12 Államháztartási elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása gyakorlati modulzáró vizsgatevékenység vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
A vizsgafeladat ismertetése: Központi szóbeli tételsor alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
Időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
Időtartama: 120 perc
10775 -12 Adózási feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
Időtartama: 120 perc
10778-12 Államháztartási számviteli szervezési feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
Időtartama: 150 perc
7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:
A 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban alkalmazása szóbeli modulzáró vizsgatevékenység alóli felmentés feltétele: állam- és jogtudományi doktori fokozat.
A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával, valamint a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999.
(II. 1.) OM rendelet alapján, vagy a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006.
(IX. 25.) OKM rendelet alapján szerzett közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú végzettséget szerzett oklevéllel rendelkező, felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:
10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása.
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsga szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:
10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban
10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása.
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel szakon, valamint számvitel mesterszakon, továbbá gazdasági szakképzés közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és
számvitel szakirányon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:
10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása,
10775 -12 Adózási feladatok ellátása
Az 54 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai vizsgára jelentkező, ha a 35/2001. (X. 10.) PM rendelet hatálybalépését megelőzően kezdte meg képzését és különböző szakon szerezte meg mérlegképes könyvelői szakképesítését, illetve felsőoktatásban megszerzett végzettség
alapján regisztrált mérlegképes könyvelő, vagy pénzügyi tanácsadó szakképesítéssel, vagy árszakértő képesítéssel rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:
10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása.
Az 54 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai vizsgára jelentkező, de a szakképesítést még meg nem szerzett jelölt felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:
10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása.
7.4.Korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámítása:
7.4.1.korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, továbbá aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából regisztrált mérlegképes könyvelő, vagy
7.4.2.felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség esetében, – amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség – legalább két legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat, vagy
7.4.3. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és
termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
7.4.4.az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser,
pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
7.4.5. az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző szakképesítés), vagy
7.4.6. az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike, (kivétel projektmenedzser asszisztens, vámkezelő, vámügyintéző szakképesítés), vagy
7.4.7. a 13/1977. (VII. 23.) PM-ÁH együttes rendelet szerinti árkalkulátori és árszakértői képesítés, vagy
7.4.8.a számviteli képesítés rendjéről szóló 14/1977. (VII. 30.) PM rendeletben szabályozott képesített könyvelői képesítéssel rendelkező, vagy az iskolarendszeren kívüli pénzügyi és számviteli szakmai oktatásról, képesítésről és minősítésről, a pénzügyi-számviteli tevékenységek szakképesítési feltételeiről, valamint az adószakértői
működés engedélyezésének szabályozásáról szóló 10/1993. (IV. 9.) PM rendelet alapján szerzett képesítés.

Államháztartási mérlegképes könyvelő tanfolyam

Téma: Államháztartási mérlegképes könyvelő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

A bejegyzés kategóriája: ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ - SZVK
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.